Submittable Logo

Qhov Khoos Kas Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Ntaus Thawj hauv Minnesota thiab Tuaj Yeem Xa Tau

Peb tuaj ntawm no yog tuaj pab koj

Nrhiav cov nqe lus teb rau Cov Nqe Lus Nquag Nug rau ntawm qhov Khoos Kas Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Ntaus Thawj hauv Minnesota los sis tej zaum koj yuav tiv toj rau peb pab pawg pab cuam.

Hero Image

"Cov Nqe Lus Nquag Nug:

Tau txais cov nqe lus teb tau sai los rau cov nqe lus nquag nug txog rau qhov Khoos Kas Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Ntaus Thawj hauv Minnesota.

COV NQE LUS NUG TXOG FEEM TEV NIV
COV NQE LUS NUG TXOG QHOV KHOOS KAS

Kuv yuav thov rau ntawm lub chaw twg?

Saib hauv http://www.frontlinepay.mn.gov/ los mus pib sau koj daim ntawv thov kev pab. Yuav qhib thov kev pab rau thaum hnub tim 8 Lub Rau Hli Ntuj, 2022 rau thaum 12 teev tav su. CST. Yuav tsum tau txais cov ntaub ntawv thov kev pab tsis pub dhau 5:00 teev yav tsaus ntuj. CST rau hnub Friday, hnub tim 22 Lub Xya Hli Ntuj, 2022.

Down Arrow Icon

Kuv yuav thov li cas?

"Tom qab ua tib zoo nyeem cov lus qhia txog qhov khoos kas no lawm, koj mam li kos npe rau hauv koj tus qub as qhauj Submitable los sis tsim ib tug as qhauj tshiab mas thiaj li nkag mus ua tau daim ntawv thov kev pab. Kev tso npe nrog qhov Submitable mas ua dawb xwb thiab tsis tas xa daim ntawv thov kev pab mus rau Minnesota Frontline Worker Pay Program.

Thaum koj kos nkag mus rau hauv ib tug as qhauj tau lawm, ces koj yuav pom qhov tsim nyog rau qhov kev ntsuas ntawm daim ntawv thov kev pab. Teb cov nqe lus nug txog qhov kev ntsuas kom tiav ces mam muab koj daim ntawv thov kev pab xa mus.

Koj daim ntawv thov kev pab mas yuav raug kaw cia txhua txhua ob peb feeb. Yog koj tawm ntawm daim ntawv thov kev pab mus ua ntej sau tiav, ces koj tej nqe lus teb dhau los yeej yuav raug kaw tseg tag cia lawm. Xav rov qab mus saib koj daim qauv ntawv thov kev pab thiab ua txuas mus ntxiv, ces rov qab nkag mus rau ntawm phab ntawv thov kev pab, nkag mus rau koj tus as qhauj Submitable, nias qhov Kaw Cov Qauv Ntawv Tseg, thiab xaiv qhov mus Txuas Ntxiv.

Thaum koj xa koj daim ntawv thov kev pab mus lawm, koj yuav tau txais ib tsab email lees tias tau txais lawm tuaj ntawm qhov Submitable. Tus email uas koj siv tso npe nkag mus rau koj tus as qhauj Submitable yuav tsum yog tus uas koj nquag saib tas li."

Down Arrow Icon

Kuv yuav nkag mus rau kuv tus as qhauj Submitable li cas?

Koj tuaj yeem nkag mus rau koj tus as qhauj Submitable rau ntawm manager.submittable.com/login. Yog koj ua ploj los sis tsis nco qab koj tus zauv zais lawm, ces ua raws li cov lus qhia ntawm no.

Down Arrow Icon

Kuv cov qauv ntawv xa nyob qhov twg?

Yuav saib koj cov qauv ntawv xa thiab ua txuas mus ntxiv rau ntawm koj daim ntawv thov kev pab, ces nkag mus rau hauv koj tus as qhauj rau ntawm manager.submittable.com/login, nias qhov Kaw Cov Qauv Ntawv, thiab xaiv qhov "Txuas Ntxiv".

Down Arrow Icon

Kuv puas tau txais ntawv ceeb toom tias tau txais kuv daim ntawv thov kev pab lawm?

Yeej yuav tau txais xwb, koj yuav tau txais ib tsab email lees tias tau txais tuaj ntawm notifications@email.submittable.com kiag thaum xa koj daim ntawv thov kev pab mus lawm. Yuav ua kom koj txhob plam tej tsab ntawv tseem ceeb, ces peb xav kom koj qhib qhov ceeb toom hais txog kev nyab xeeb.

Down Arrow Icon

Kuv puas muaj peev xwm kho tau rau yam uas kuv ua yuam kev tom qab kuv xa daim ntawv thov mus lawm?

Kho tsis tau lawm. Yog yuav tau ua tib zoo saib txhua yam ntaub ntawv kom raug zoo ua ntej koj yuav nias qhov “NIAS NTAWM NO MUS THOV”.

Down Arrow Icon

Kuv puas muaj peev xwm tshem kuv tus as qhauj Submitable tau?

"Tau, Submittable mas siv los tiv thaiv tej ntaub ntawv kom nyab xeeb thiab ceev tus kheej ntiag tug, thiab kom ua raws li tag nrho peb Txoj Cai Tiv Thaiv Tej Ntaub Ntawv (General Data Protection Regulation, GDPR) thiab California Txoj Cai Ceev Neeg Qhua Ntiag Tug (California Consumer Privacy Act, CCPA).

Yuav nqis tes ua raws li qhov thov los mus tshem koj tus kheej tus as qhauj Submitable tawm, ces sau rau daim ntawv foos no.

Koj yuav tau txais kev ceeb toom txog tej kauj ruam uas tau tshem koj cov ntaub ntawv tawm ntawm peb li txheej txheem mus li cas lawm."

Down Arrow Icon

Kuv yuav thim kuv qhov kev xav tau li cas?

Cov neeg xa tuaj yeem thim ib qho kev xa tau txhua lub sij hawm. Yuav thim qho kev xa, ces ua raws li cov kauj ruam ntawm no.

Down Arrow Icon

Kuv yuav tau txais kev pab feem tev niv li cas?

Yog koj xav tau kev pab feem tev niv, koj muaj peev xwm sau rau daim ntawv foos hauv qab no kom tiav tau txhua txhua 24 hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub vij. Pab Pawg Pab Txhawb ntawm Submitable yeej khoom los teb tej lus nug suav txij hnub Monday txog hnub Friday, thaum 6 teev sawv ntxov PST txog 4 teev yav tsaus ntuj PST.

Down Arrow Icon

Find more technical information in our Help Center